Archive for category: Tiêu Chuẩn

MB-268-NEW-Cert

WorldSteel Group tái đạt IAS AC472

Theo quy định sau 6 tháng tổ chức IAS sẽ tiến hành Audit WorldSteel Group nhằm kiểm tra và đánh giá về sự cam kết thực hiện của WorldSteel.  Vào ngày ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.